escort bayanlar ankara escort,

izmir escort bursa escort izmir bayan escort istanbul escort antalya escort izmir escort bayan izmir escort bursa escort bursa escort kızlar istanbul escort bayan gaziantep escort istanbul escort istanbul escort kızlar istanbul escort

Spiritüalizm ve Üç Sayısı

0

Bir ikiyi yarattı… Üç tüm varlıkları üretti.Ezoterizm-semboller-neospiritualist-gorusle-sembolizm00080015

(Lao-Tzu)

Nümerolojide, tek olan Tanrıyı temsil eden 1 rakamı sayılmadığından, üç rakamı, ilk tek sayı kabul edilir. Üç tradisyonlarda genellikle, spirituel göğün sayısı olarak kabul edilir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Spiritüalizm

Üç Rakamı İle İlgili Çeşitli Görüşler Yorumlar

– Üç rakamı Pisagor’a, Hinduizm’e, Talmud’a ve Afrika yerlileri Dogonlar’a. ve Bambaralar’a göre göğün, ilâhîliğin, ışığın, aktif ve eril prensibin sembolüdür.

– Pisagor’a göre “triyad” (üçlü olan, üç ilkesi) yasası eşyayı (nesneleri) oluşturan yasadır ve yaşamın gerçek anahtarı olan bu yasa, yaşam skalasının tüm basamaklarında hükümrandır. Üç, İlâhî Kelâm’ın sayısıdır.

– “Üç, fikri temsil eden sayıdır, dört ise fikrin gerçekleşmesini temsil eden sayıdır. ” (Platon)

– “Bir, ebedi ve ezeli Tanrı; iki, sonsuzluk; üç, evrenin planı, modelidir.” (Proklus)

– “Görünür evrende her şey triyad’dan tecelli etmiştir.” (H.P. Blavatsky)

– Mistisizme göre, ilk tek rakam olan üç, kademeler oluşturarak yayınlanan Semavi Tesir’in ilk kademedeki sayısal tezahürüdür.

– Dogon tradisyonunda üç, göğün, ilâhîliğin, ışığın, aktif ve eril prensibin, dört ise Yer’in sembolüdür. (Dogonlar Gök ve Yer’in evlenişini, eril sembol olan bir ters üçgeni bir yumurta çiziminin üzerine, sivri ucu yumurtada delik açacak şekilde kondurarak temsil ederler.)
Bambara tradisyonunda da üç, göğün, ilâhîliğin, ışığın, aktif ve eril prensibin sembolüdür . (Bambaralar’da erillik demek, oluşumu, tezahürü, üremeyi sağlayan hareket uyaranı demektir, ancak bu uyaran dişil “plan”da tümüyle gerçekleşmez, yani kayba uğrayarak tezahür eder.) Bambaralar’a göre evrendeki nesnelerin meydana geliş sürecinde eril olan ilk âlemin sembolü üçtür; fakat bu, renklerin ve biçimlerin olmadığı, tezahürler ötesi bir âlemdir; ancak, sembolü dört olan dişil prensiple ilgi kurduğu zaman tezahür eder. Üç, bir hareket uyaranı, bir başlatma uyaranıdır, doğumu, üremeyi, oluşumu, tezahürü sağlar ve belirler; fakat açılıp yayılması, gelişmesi ve bilgisi ancak dişil prensip 4’te, yani tezahür eden âlemde gerçekleşir ya da uygulama alanı bulur.

– Üç eğilim ya da yönelme vardır: Genişleme, inme, yükselme. (Hint tradisyonu)

– Zaman ve eylemler üçlü bir görünüm gösterir: Geçmiş, şimdi ve gelecek; geçmişteki hareketler nedenleri oluşturur, irade şimdiki zamandadır, gelecek önceki hareketlerin belirlediği sonuçlardır. (Hint tradisyonu)

– Her şey aslında “bir” olan üçten kaynaklanır. Her eylemde üç unsur vardıri. l- Tesir eden prensip, neden veya hareketin öznesi (süje). 2- Öznenin hareketi (aksiyon), yani eylemi. 3- Bu hareketin nesnesi (obje), hedefi, sonucu veya “tesir edilen “i. (Kabala)

 

Ezoterizm-semboller-neospiritualist-gorusle-sembolizm000800151

Üç İlah

Hemen hemen tüm politeist dinlerde ya da kültlerde panteonun başında üçlü bir ilah grubu ya da trimurti (üç görünümlü ilah) yer alır. Fakat bunun Hıristiyanlık’taki triniteyle hiç alakası yoktur; bu, Hıristiyanlık’tan çok daha önceden beri çeşitli kadim tradisyonlarda mevcut bir kavramdır.

Tradisyonlardaki bu üçlü ilah gruplarına şu örnekler verilebilir;

– Guatemala tradisyonunda Bitol (yapıcı) -Alom (vücuda getiren)-Quhalom (varlığa veren).

– Kelt tradisyonunda: Teutates-Tara-nis-Esus.

– Peru tradisyonunda: Paçakamak-Kon-Virakoça.

– Eski Mısır tradisyonunda: İsis-Osi-ris-Horus (İsis’in yıldızı, eski Mısır metinlerine göre Sirius-A yıldızıdır).

– Dogon tradisyonunda: Nommo die-nommo tityayne-o nommo. (Dogonlar nommolar’ı her birinin ayrı görevi olan Tanrı vekilleri gibi tanımlar ve Sirius yıldız sisteminin üç yıldızıyla dolaylı olarak ilişkilendirirler).

– Hitit tradisyonunda: Teshup (Teşup)-Hepatu-Sharruma .

– İndo-aryen tradisyonunda: Mitra-İndra-Va-runa (Mitra, yıldız-ilah’tır).

– Mitanni tradisyonunda: Mitras-sil-Indar-Uruvanassel.

– Hint tradisyonunda: Shiva (Sı­va)-Brahma-Vishnu. Hint tradisyonunda, trimurti üç yüzlü ilah anlamına gelir: Brahma olarak yaratır, Vişnu olarak hükmeder, Şiva olarak yok eder. Aslında üç ayrı ilah yoktur; aynı ilahın üç ayrı fonksiyonunu gösteren üç tezahür söz konusudur.

– Sabiî tradisyonunda Hibil-Şitil-Anuş.

– Etrüsk tradisyonunda Tinia-Uni-Minerva.

– Grek ezoterizminde Phanes-Oura-nos-Kronos.

– Grek mitolojisinde Silene (Selene)-Hekate-Artemis.

– Eski İran’ın Ehli Hak tradisyonunda: Güneş’in efendileri olan üç kardeş ilah.

– Sümer ve İskandinav tradisyonlarında ve neo-platonizmde de bu tür üçlü ilah gruplarına rastlanır.

 

İnsanın Üç Unsuru

Ezoterizmde, spiritüalizmde ve birçok tradisyonda insan varlığı üçlü bir yapı içinde ele alınır. Spiritüalizmde ruh-perispri-beden olarak bilinen bu üçlü yapıya tradisyonlarda şu isimlerle rastlanır:

– Okültizm’de ruh-astral beden-fiziksel beden.

– Asya Şamanizmi’nde can (tin, vs.) gölge can (gölge, ami,vs.) beden.

– Grek tradisyonunda nous-psikhos (anemos)-soma.

– Latin tradisyonunda spiritus-animus (anima)-corpus.

– Kuzey Afrika tradisyonunda ruh-nefes-vücut.

– Eski Mısır tradisyonunda khu (ba, sahu)-ka-aufu.

– Çin tradisyonunda çişen (po)-çing .

– Sabiî tradisyonunda nişimta-ruha-pagria .

222

 

Üç Plan

Çeşidi tradisyonlarda, üç ortam, üç âlem ya da üç “plan” biçiminde üçlü bir ayrımın yapıldığı görülmektedir. Bu üçlü sınıflandırmaya tradisyonlardan şu örnekler verilebilir:

– Hindu tradisyonundaki tribuvana: Bu (yeryüzü)-buvas (süptil “plan”ı temsil eden atmosfer)-Svar (tezahürler ötesi “plan”ı temsil eden Gök).

– Şamanizm tradisyonunda Yer-Yeral-tı-Gök.

– Kelt tradisyonunda yeryüzü ölenlerin bulunduğu yeraltı-zamanın ve mekanın dışındaki âlem Sid.

– Kuzey Amerika kızılderililerinin tradisyonunda insanlar âlemi-ölüler âlemi-yukarı âlem. »

– Grek tradisyonunda yeryüzü-yeraltı âlemi (Hades)-Olimpos.

 

Diğer Çeşitli Örnekler

– Budizmde üçlü mücevher triratna (buddha, dharma, sangha)

– Tüm inisiyasyonların üç temel aşamadan oluşması.

– Gize’de üç rakamının üç piramitle temsil edilmesi.

– Birçok tradisyonda rastlanılan üç uçlu yaba, üç başlı yaratıklar, üç canlıdan oluşan yaratıklar, üçlü şimşek veya başak demeti vs.

– Türk ve Kuzey Amerika kızılderililerinin tradisyonundaki üç ok. (Proto-Türk kültürü üzerinde çalışan kimi araştırmacılara göre Türkçe’deki “üç” sözcüğünün ilk hali “uç” idi ve “en yüksek yer” anlamına gelirdi.)

– Churchward ‘in 18.000 yıllık olduğunu söylediği mezardan çıkan Uygur hükümdarının üç ışın uçlu tacı ve üç dişli asası.

– “Üç merdivenle çıkılan, üç sürünün sahibi, yıldızlı göğü döndüren Tanrı Bay Ülgen”(Altay Türkleri deyimi)

– Üç rakamının temsil edilmesinde, tradisyonlarda genellikle şu biçim ve objelerin kullanıldığı görülmektedir: Üçgen, üç uçlu yaba, aynı kökten çıkan üçlü ışın ya da başak demeti, üç yıldız, üç uçlu yıldız ya da Y biçimi, üç ok, üç tüy, üç nokta (Maya hesap sisteminde üç rakamı üç nokta ile gösterilir), üç daire, üç küre, üç spiral, üç insan, üç vücutlu tek başlı balık (tri-nacria), üç başlı yaratıklar, üç ayaklı objeler vs.
Kullanıldığı tradisyona göre çok farklı anlamlara gelebilmekle birlikte, üç rakamının tradisyonlarda simgelediği, denk düştüğü veya en çok ilişkilendirildiği temel üçlüler şunlardır:

– Üç rakamı kimi tradisyonlarda insan varlığının üç unsurunu simgeler: Spiritüalist terminolojinin terimleriyle, fiziksel beden-perispri-ruh.

– Üç rakamı kimi tradisyonlarda vibrasyonel düzeyleri farklı üç ortamı simgeler: Fiziksel “plan” (yeryüzü), spatyom ve Neo-spiritüalist ifadeyle dört boyutlu âlem. (Kimi tradisyonlarda üç rakamı, yalnızca üçüncüsünü, yani yalnızca dört boyutlu âlemi simgelemek üzere kullanılmıştır)

– Üç rakamı kimi tradisyonlarda Güneş Sistemi’ni sevk ve idare eden üçlüyü, ezoterik tradisyona göre, üç yıldızdan oluşan Sirius Sistemi’ni ifade eder. Nemrut Dağı’ndaki kabartmada arslanın üzerinde yer alan üç yıldız, Sümer tradisyonunda, bir ‘yay’ taşıyan ilah ile bir­likte tasvir edilen, ‘Dünya Dağı’ üstündeki üç yıldız, Mayalar’ın Uxmal tapınağındaki üç yıldız ve çeşitli uygarlıklara ait eski tasvirlerdeki üç yıldız, bu anlamda değerlendirilir.

Share.

About Author

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn fuck you google, child porn